Persbericht Groen Rechts

Persbericht Groen Rechts

NB: Dit is het persbericht van Groen Rechts, in de versie van 15 januari 2021.

Drie jongens springen in het zwembad | Groen RechtsNieuwe politieke partij: Groen Rechts

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen is er een opvallende nieuwe partij bijgekomen: Groen Rechts.

Groen Rechts vindt Nederland een prachtig land, maar er is wel veel achterstallig onderhoud. Nederland kan een stuk eerlijker, beter en duurzamer.

Het is het best, voor alle Nederlanders, als iedereen goed en passend onderwijs krijgt, een passende woning heeft, werk heeft en daarvan kan leven (of bijdraagt door alternatief werk en een opleiding), goede zorg krijgt, en goed en menswaardig oud kan worden, in een gezond milieu.

Wij zetten ons daarnaast in voor een land waarin ondernemers goed en duurzaam kunnen ondernemen en daarbij een gelijk speelveld hebben. Nederland gaat met Groen Rechts investeren in een welvarende maar ook een duurzame toekomst!

Dit wil toch iedereen?

Ja, dat zou je zeggen, maar dit is niet hoe het nu in Nederland werkt. En dat komt door de manier waarop politiek Den Haag nu werkt.

Er worden 1) teveel noodmaatregelen genomen zonder een goed plan met een duidelijk perspectief (bijv. stikstof maatregelen), 2) de uitvoering is vaak onvoldoende (bijv. Toeslagen, corona), en 3) de manier van regeren is onvoldoende democratisch (zoals het onvolledig of zelfs niet informeren van de Tweede Kamer). Ook worden grote (internationale) bedrijven stelselmatig voorgetrokken boven kleine bedrijven (bijv. bij de energiebelasting).

Tenslotte stemmen de traditionele middenpartijen steevast voor, politiek veilige, korte termijn oplossingen en ‘draagvlak’. Ze stemmen niet voor de soms impopulaire lange termijnmaatregelen die nodig zijn bij duurzaamheid, klimaat, zorg, woningbouw, onderwijsniveau, lerarentekort en het belastingstelsel.
Nederlanders hebben hier veel geduld mee gehad. Het is nu tijd voor een nieuw pragmatisch progressief geluid, het geluid van Groen Rechts.

Waar staat Groen Rechts voor?

Realistisch Groen: Groen Rechts staat voor een eerlijke en duurzame samenleving, maar dan zonder de onhaalbare en hoogdravende idealen en sociaal wenselijke uitlatingen van links en ver weg van het populisme dat elke vorm van samenwerking uit de weg gaat. En Groen Rechts wil samen met de vele groene ondernemers die Nederland nu al kent aan de slag om de transitie nu eindelijk ècht te gaan maken.
Investeren in onderwijs, wonen, werken: Groen Rechts gelooft juist in investeren in een maatschappij waarin iedereen goed kan wonen en werken, onderwijs kan krijgen en voldoende verdient om een menswaardig bestaan te leiden. Dat is voor iedereen uiteindelijk beter; ook voor mensen die een kleine overheid willen.
Echt gelijk speelveld: Groen Rechts gelooft in de kracht van de markt, maar zonder multinationals voor te trekken ten kosten van het MKB. Dat is niet alleen eerlijker maar ook logischer. Innovatie en banengroei komen vooral vanuit het MKB en Startups.
Toekomstgericht ondernemen: Groen Rechts gelooft in toekomstgericht ondernemen met goede winsten. Dat is ondernemen waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van mensen, dieren en natuur/milieu.
Groen Rechts gaat de grote kwesties aanpakken door 1) onze aanpak van lange termijn maatregelen, goede uitvoering en meer democratie en transparantie en 2) ons Programma, dat een mix is van Groen + Rechts.

Groen + Rechts

Onze speerpunten zijn:

 • Duurzaamheid: verduurzaming is geen kostenpost, maar een middel om een innovatief land een toekomst te bieden waarvan we allemaal kunnen profiteren. Juist ook onze boeren. Wij hebben een Deltaplan Duurzaamheid met een Minister van Ruimte die zorgt voor een stevige ruilverkaveling zodat ons kleine landje optimaal wordt ingedeeld in voorkeurszones voor wonen, werken, landbouw, veeteelt, water en natuur. Daarnaast dierenrechten, een mix van duurzame energiebronnen (w.o. veilige kernenergie, alleen biomassa van afval, en gas zolang als nodig), alleen nog jagen voor wildbeheer, versnelde overgang naar biologische en diervriendelijke veeteelt en Lelystad Airport natuurlijk niet openen.
 • Economie: Meer investeren in het MKB als de èchte banenmotor. Gelijk speelveld in de economie terugbrengen, door o.a. ongelijkheid in (energie-)belastingen recht te trekken en invloed van lobbyclubs te beperken.
 • Grondwettelijke basis op orde: om te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk kan wonen, leren, werken en oud kan worden gaan we investeren in zorg, woningbouw, onderwijs en veiligheid.
 • Zorg: grootschalige inzet op preventie om de kosten van de zorg te verminderen. Gezonde lunch en meer bewegen op scholen en 0% BTW op groente en fruit. Voor mensen in de zorg waardering terugbrengen en bureaucratie verminderen. Marktwerking is zó doorgeschoten dat het samenwerking, innovatie en preventie in de weg zit. Straks alleen nog maar voor planbare zorg (ogen, knieën).
 • Onderwijs: weer terug op niveau brengen, door investeren in leraren en verminderen van de werkdruk. Kansenongelijkheid verminderen door pre-schoolse opvang, met lessen in taal en rekenen. Schoolkeuze middelbare school na twee brugklassen.
 • EU: Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft in het machtsspel tussen VS, China en Rusland. Nederland blijft in de EU, maar wel met een kritische houding. Meer transparantie over effectiviteit van subsidies, echte marktwerking en de terugkerende discussie over pensioenen.
 • Werk: Ook werklozen en asielzoekers/statushouders dragen naar vermogen en competenties bij aan de maatschappij, door 3 dagen per week alternatief werk en het volgen van opleidingen.
 • Asielzoekers: opvangen in VN-kampen in de regio, of anders aan de grens van de EU. Meer investeren in landen van herkomst. Procedure in Nederland nu eindelijk menswaardig en efficiënt inrichten. Kansloze asielzoekers in Nederland worden teruggestuurd. Landen die niet meewerken krijgen economische sancties.
 • Godsdiensten: Islam als godsdienst is gelijk aan christendom, jodendom e.a. godsdiensten. Samenwerken aan integratie. Problemen door intolerante of gewelddadige gelovigen nu eindelijk goed onderzoeken en stevig aanpakken.
  Kortom: Groen + Rechts werkt! En kan prima samen.

Positionering Groen Rechts

Groen Rechts is daarmee vooral een progressieve partij, met 1) een unieke combinatie van Groen + Rechts en 2) veel plannen om Den Haag beter te laten functioneren. De combinatie:

 • Groen en progressief: plannen voor duurzaamheid voor burgers, bedrijven, dieren en milieu versnellen, investeren in de publieke sector, meer centrale sturing in zorg en duurzaamheid, marktwerking alleen bij planbare zorg (ogen, knieën etc.), kansengelijkheid in onderwijs, pro-EU en eerlijke belastingen in een nieuw simpel belastingsysteem;
 • Rechts en een beetje conservatief: nu echt een gelijk speelveld overal waar de ‘vrije markt werkt’ (ook voor het MKB), kernenergie, investeren in defensie w.o. een vijfde krijgsmachtonderdeel voor digitale oorlogsvoering, nadruk op naleving door politie en herstel van respect voor politie en zorgmedewerkers, meer eigen verantwoordelijkheid voor zorgmedewerkers en hun patiënten, eerste opvang van asielzoekers in de regio en daarna in Nederland voor zover we dat aankunnen, en tenslotte: werkelozen en asielzoekers die bijdragen door ‘alternatief werk’ in tuinbouw, zorg, vrijwilligerswerk, afgewisseld door opleidingen.

Is Groen + Rechts nodig?

Groen Rechts vindt Nederland een prachtig land, maar het kan wel een stuk eerlijker, beter en duurzamer. Wij willen weer trots kunnen zijn op hoe Nederland de genoemde uitdagingen aanpakt. Groen Rechts gaat genoemde kwesties aanpakken. Dat doen we met ons programma. En dat gaan we doen met lange termijn maatregelen, goede uitvoering en meer democratie en transparantie. Onze analyse:

 • Lange termijn perspectief: problemen benoemen, zonder impopulaire oorzaken of oplossingen uit de weg te gaan en door wel lange termijn maatregelen te nemen. Nu worden de duurzame transitie, maar ook andere problemen steeds vooruitgeschoven of tijdelijk opgelost met korte termijn oplossingen. Grote vraagstukken zoals het lerarentekort, onderwijsniveau, woningnood, files, energietransitie, stikstof, belastingen en zorg blijven liggen. Als burgers maar ook boeren en andere bedrijven een duidelijk perspectief hebben, dan kunnen ze veilig gaan investeren in een duurzame toekomst.
 • Uitvoering verbeteren: de verantwoordelijkheid voor de uitvoering weer direct bij de ministers en premier te beleggen, de vakbekwaamheid verhogen en goed rapporteren. Nu gaat het in de uitvoering veel te vaak mis. Denk aan de kinderopvangtoeslagen, ‘Groningen’ en de IND. Zelfs bij de Corona Crisis wordt er ‘bestuurlijk’ i.p.v. snel en daadkrachtig gereageerd. Eindeloos overleggen en aanbestedingen doen helpen niet bij een virus.
 • Meer democratie, o.a. door vergaande transparantie:  dit is noodzakelijk om het vertrouwen in Den Haag en de democratie te herstellen. Dat betekent openheid over hoe Den Haag echt werkt, wie invloed heeft op rapporten en wetten, hoe burgers behandeld worden en in hoeverre de Rutte doctrine het parlement nog tegenwerkt. Openheid over de invloed van lobbyclubs e.a. partijen achter de schermen (energiebelasting, tabaksindustrie, luchtvaart) moet weer zorgen voor een gelijk speelveld.

Samenvattend: het is de politiek en sociale partners de afgelopen tien jaar kennelijk niet gelukt om de grote dossiers als zorg, woningbouw, onderwijsniveau, lerarentekort en het belastingstelsel op te lossen Daarnaast hebben zij gefaald bij het op tijd lange termijn maatregelen te nemen voor een goed evenwicht tussen de belangen van mensen, dieren en natuur & milieu. Veel Nederlanders hebben hier al te lang genoegen mee genomen. Het is nu tijd voor een nieuw pragmatisch progressief geluid, het geluid van Groen Rechts.

Verkiezingen 2021?

Helaas gaat Groen Rechts niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Over ons

Partij Groen Rechts is gestart door een groep burgers die op een gegeven moment dachten: en nou is het klaar! Dit kan zo niet langer. Nederland is een prachtig land. Maar Nederland kan veel beter, eerlijker en duurzamer!
Wij willen weer trots kunnen zijn op hoe Nederland grote uitdagingen als duurzaamheid, gelijkheid maar ook corona aanpakt. Wij hebben daarom Groen Rechts opgericht om het verschil te maken in Den Haag.

 

Registratie aanduiding politieke partijen: 21 december

Tweede Kamer verkiezingen – registratie aanduiding Groen Rechts

21 december 2020 – laatste dag registratie aanduiding en logo

De Kiesraad zegt hierover het volgende: “Politieke partijen moeten uiterlijk 21 december 2020 hun partijnaam bij de Kiesraad laten registreren om onder deze naam deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing. Deze aanduiding komt bovenaan het stembiljet te staan.”

Groen Rechts

Groen Rechts heeft de aanduiding ‘Groen Rechts’ al geregistreerd en deze aanduiding is ook al goedgekeurd door de Kiesraad.

Kiesraad aanduiding Groen Rechts goedkeuring | Groen Rechts

Logo

We gebruiken het logo zowel in de combi van koe en tekst, als alleen koe als alleen tekst.

Partij Groen Rechts - logo | Groen Rechts

 

 

 

 

Groen Rechts en de verkiezingen?

Helaas gaat Groen Rechts niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Tweede Kamer verkiezingen: 17 maart 2021

Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021

Op 17 maart 2021 is het weer zover. Een groot aantal partijen doet mee met de verkiezingen.

De Kiesraad zegt hierover het volgende: “De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt in beginsel plaats op 17 maart 2021.”

Groen Rechts?

Helaas gaat Groen Rechts niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Teveel partijen?

Er zijn inderdaad veel partijen. En wat dat in ieder geval aantoont: er zijn in Nederland veel mensen die denken dat ze iets beter kunnen dan ‘Den Haag’. Dat ligt misschien ook wel in onze aard. En ook: het is voor die mensen kennelijk zo urgent, dat ze ervoor een partij oprichten, geld verzamelen, ondersteuningsverklaringen, kandidaten, posters etcetera. En we kunnen u vertellen dat dat een hoop werk is!

Vragen

17 maart 2021 – is dat niet erg kort dag?!

Aantallen

Dat klopt; dat is kort dag. Het goede nieuws is dat je vooral kiezers moet krijgen. Leden van de vereniging is een ander verhaal. Toen D66 begon had het bijvoorbeeld jarenlang maar een paar duizend leden.

En ook kiezers is niet heel erg moeilijk. Het aantal kiezers dat op ons moet stemmen op 17 maart 2021 is, als alle kiesgerechtigde Nederlanders gaan stemmen, ca. 85.000 per zetel. Er zijn namelijk 150 zetels in het de Tweede Kamer, en het aantal kiesgerechtigden is ca. 13.000.000 (2019).

Nou gaat natuurlijk niet iedereen stemmen. Ter vergelijking: het opkomstpercentage van de verkiezingen in 2017 was 81,9%. Van de 12.893.466 kiesgerechtigden hebben 10.563.456 personen hun stem uitgebracht. Als die 81,9% loslaat op de ca. 13.000.000 kiesgerechtigden in 2021, dan krijg je een kiesdrempel van 71.000 stemmen.

Voor 5 zetels, ons doel, zijn dus ca. 355.000 nodig.

Het grootste deel van de kiezers beslist pas in de laatste weken

Op 4 maart 2017 had driekwart van de kiezers zijn keuze nog niet bepaald. Ook bij de verkiezingen daarvoor was dit te zien. Dat betekent dat we nog tot in de laatste weken hebben hebben om kiezers te overtuigen!

Hoe gaan we dat doen?

We zijn al een tijdje bezig met familie, vrienden en kennissen. En steeds meer mensen melden zich uit zichzelf; omdat ze zelf een partij als Groen Rechts van plan waren bijvoorbeeld. We gaan daarnaast natuurlijk een plek veroveren in de media (kranten, TV) en op social media. En daarna breiden we het uit, als een olievlek.

U kunt meedoen?

En als u ook vindt dat er iets moet veranderen, dan kunt u de blijde boodschap van Groen Rechts ook verspreiden: onder familie, vrienden, verenigingen etc. Hoeveel mensen kent u?

Het kan … juist nu!

Als geruststelling: alle nieuwe partijen zijn  begonnen met een eerste stap en een beperkt aantal zetels. Daarna zijn ze sneller gegroeid dan de oudere partijen voor mogelijk hadden gehouden. Dus: ja het is mogelijk, en zelfs nu meer dan ooit!

Meer lezen

Recept: Stamppot Groen Rechts

Stamppot Groen Rechts

Ons motto: aan de slag met het moois dat Nederland te bieden heeft!

Dit recept voor vier personen is een variant op de Hollandsche stamppot, met daarin Turkse en Marokkaanse ingrediënten. We hebben in het recept de traditionele wortelen opgenomen, maar je kunt stamppot maken van alle groenten die je maar kunt vinden!

Ingrediënten

 • 1 kg kruimige aardappelen
 • 750 g. winterwortelen (of ook een kilo)
 • paar grote uien naar smaak (rood is minder sterk, maar aardig voor de kleur)
 • Turkse worstjes
 • kruiden: gemberwortel, zout, ra’s al hanout (een Marokkaans kruidenmengsel – Wikipedia)
 • spekjes of Turkse geitenkaas
 • boter afhankelijk van eventuele goede voornemens.

Bereiding

 • Schil aardappels en winterpenen en snij ze in stukken. Winterpenen niet te groot anders zijn de stukken straks nog hard als de aardappels al gaar zijn
 • Kook aardappels, wortels en 1 gesnipperde ui samen tot gaar
 • Voeg ook een theelepel ra’s al hanout toe en wat geraspte gember
 • Begin na kwartier met bakken van de Turkse worstjes.
 • Voeg kort daarna de rest van de ui, gesnipperd toe, zodat die lekker meebakt
 • Ook hier wat geraspte gemberwortel
 • Als aardappels enzo gaar zijn, een deel van kookvocht in een schaal gieten en dan stampen
 • Voeg eventueel nog wat ra’s al hanout toe als het niet ‘oosters’ genoeg is.

Opdienen

Doe de hutspot in een schaal, snij de worstjes in stukjes en drapeer die over de schaal met de uitjes-gemberjus.

Of vega: meng stukjes geitenkaas door de hutspot, doe de hutspot in de schaal en drapeer er nog wat geitenkaas bovenop, met wat geraspte gember. In beide gevallen is het lekker de schaal nog even onder grill te zetten.